Statut Stowarzyszenia

Tekst Statutu po zmianach wprowadzonych uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 10 kwietnia 2015 r.

STATUT
Stowarzyszenia Diving-Ecology-Education

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Diving-Ecology-Education, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

§ 3
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą stowarzyszenia jest miasto Opole.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6
(skreślony)

§ 7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest w  szczególności:
1)   promowanie i upowszechnianie wiedzy o płetwonurkowaniu,
2)   propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
3)   wspieranie, aktywizacja oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez nurkowanie,
4)   działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa nurkowania,
5)   działania na rzecz integracji środowisk nurkowych,
6)   działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, w szczególności ochrony zbiorników wodnych,
7) dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8)   działania edukacyjne związane z propagowaniem wiedzy krajoznawczej i geograficznej,
9) upowszechnianie i rozwój idei wypraw o charakterze poznawczym, promocja regionalnej turystyki oraz aktywnej rekreacji,
10) rozwój wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, sportu i kultury fizycznej,
11) ochrona i promocja zdrowia,
12) ratownictwo i ochrona ludności
13) inicjowanie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturowych dzieci i młodzieży, a także pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży,
14) wspieranie osób bezrobotnych i ich rodzin,
15) wspieranie i aktywizacja osób zagrożonych degradacją społeczną,
16) wspieranie i aktywizacja osób z małych miast i terenów wiejskich
17) wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji,
18) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, wyrównanie szans tych osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych,
19) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
20) wspomaganie charytatywności oraz rozwój wolontariatu,
21) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w  szczególności poprzez:
1)   organizowanie szkoleń nurkowych i doskonalenie kadry instruktorsko-trenerskiej,
2)   organizowanie wypraw i wyjazdów nurkowych,
3)   organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, spotkań dyskusyjnych, szkoleń i wykładów oraz innych,
4)   udział oraz organizację imprez propagujących nurkowanie,
5)   udział oraz organizację akcji związanych z ochroną środowiska, w szczególności akcji czyszczenia zbiorników wodnych oraz bezpośredniego otoczenia,
6)   organizowanie wystaw, konkursów, pokazów i imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym propagujących nurkowanie oraz turystykę kwalifikowaną,
7) organizowanie akcji informacyjnych, prezentacji i pogadanek wśród dzieci i młodzieży, zmierzających do zwiększenia świadomości dotyczącej ochrony środowiska naturalnego, w szczególności zbiorników wodnych,
8) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi,
9) organizowanie imprez sportowych i turystycznych oraz proekologicznych,
10) prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
11) prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,
12) wspieranie młodzieży uzdolnionej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich,
13) działania charytatywne,
14) wymiana doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.   Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)   członków zwyczajnych,
2)   członków wspierających,
3)  członków honorowych.

§13
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2.Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§14
1. Kandydat na Członka zwyczajnego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru,
c) pozytywną opinię jednego z członków Stowarzyszenia.
W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia osobę, która nie jest w stanie dopełnić warunku określonego w pkt c.2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 15
Członek zwyczajny ma prawo:
1.   wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2.   uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,
3.   korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4.   noszenia odznaki organizacyjnej,
5.   zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

§ 16
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1.   aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2.   przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.   regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4.   nienaruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.

§17
1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 14 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2.Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§18
1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2.Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3.Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 20 ust. 2 lit. b – d.

§ 19
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 20
1.Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a)pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b)śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c)likwidacji członka będącego osobą prawną,
d)wykluczenia.
2.Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a)nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres co najmniej 3 miesięcy,
b)postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c)postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d)działania na szkodę Stowarzyszenia.
3.O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4.Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5.Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 21
Organami Stowarzyszenia są:
a)Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b)Zarząd Stowarzyszenia,
c)Komisja Rewizyjna.

§ 22
1.Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 23 ust. 2, w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3.Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a)ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b)pisemnej rezygnacji,
c)odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 23
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków organu uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. (skreślony)
3. (skreślony)

§ 24
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2.Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. Zarząd powiadamia Członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
3.Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
4.Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 25
1.Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a)uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b)uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 26
1. Zarząd składa się z 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań upoważniony jest prezes zarządu z wiceprezesem zarządu – działający łącznie, albo – prezes zarządu bądź wiceprezes zarządu współdziałający z innym członkiem zarządu.

§ 27
1.Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a)realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c)podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d)uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e)składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f)ustalanie wysokości składek członkowskich,
g)nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 30 ust. 6,
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3.Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5.Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 28
1.Komisja Rewizyjna składa się od trzech członków.
2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b)składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c)przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d)prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e)składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4.Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5.Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a)będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6.Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 29
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 30
1.Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2.Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalności,
g)dochodów z majątku,
h)dodatkowych dobrowolnych wpłat od członków stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. O wykorzystaniu wpłat na inne cele statutowe niż wskazane w opisach decyduje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 31
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. (skreślony)

§ 32
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 33
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 35
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.